Phổ Biến 6/2024 # Mật Ngữ 12 Chòm Sao (97) # Top 7 Yêu Thích

Hạng 1: Song Ngư 99%

Hạng 2: Ma Kết 90%

Hạng 3: Xử Nữ 85%

Hạng 4: Thiên Yết 75%

Hạng 5: Cự Giải 70%

Hạng 6: Sư Tử, Kim Ngưu 65%

Hạng 7: Thiên Bình 60%

Hạng 8: Song Tử 40%

Hạng 9: Thủy Bình 35%

Hạng 10: Bạch Dương 20%

Hạng 11: Nhân Mã 10%

Ra đi không quay đầu lại

Hạng 1: Kim Ngưu (100%)

Hạng 2: Thiên Yết (99%)

Hạng 3: Bạch Dương (95%)

Hạng 4: Xử Nữ (90%)

Hạng 5: Nhân Mã (83%)

Hạng 6: Cự Giải (78%)

Hạng 7: Ma Kết (70%)

Hạng 8: Thủy Bình (66%)

Hạng 9: Song Tử (60%)

Hạng 10: Sư Tử (50%)

Hạng 11: Thiên Bình (45%)

Hạng 12: Song Ngư (42%)

Tỉ lệ ngoại tình của 12 chòm sao

Bạch Dương: ★★★★★

Kim Ngưu: ★

Song Tử: ★★★★★

Cự Giải: ☆

Sư Tử: ★★★

Xử Nữ: ★★

Thiên Bình: ★

Thiên Yết: ★

Nhân Mã: ★★★★★

Ma Kết: ★

Thủy Bình: ★★★★★

Song Ngư: ★★★★★

Chỉ số bất ổn của 12 chòm sao

Hạng 1: Thiên Yết 98%

Hạng 2: Thiên Bình 95%

Hạng 3: Bạch Dương 93%

Hạng 4: Song Ngư 90%

Hạng 5: Nhân Mã 85%

Hạng 6: Thủy Bình 80%

Hạng 7: Song Tử 75%

Hạng 8: Cự Giải 65%

Hạng 9: Kim Ngưu 60%

Hạng 10: Sư Tử 58%,

Hạng 11: Ma Kết 55%

Hạng 12: Xử Nữ 50%

Bạn không nên nói lý với các sao nam này *Bởi vì họ không thích lý lẽ hoặc sẽ bẻ lại bạn!

Bạch Dương: ★★★

Kim Ngưu: ★★★★★

Song Tử: ★★★★

Cự Giải: ★

Sư Tử: ★★

Xử Nữ: ★★★★★

Thiên Bình: ★★★★★

Thiên Yết: ★★★

Nhân Mã: ★★★★

Ma Kết: ★★★★★

Thủy Bình: ★★★★

Song Ngư: ★★

Sao nào dễ bị hoảng loạn khi xử lý tình huống bất thình lình

Hạng 1: Cự Giải 90%

Hạng 2: Song Ngư 75%

Hạng 3: Thiên Bình 70%

Hạng 4: Thủy Bình 60%

Hạng 5: Xử Nữ 55%

Hạng 6: Sư Tử 40%

Hạng 7: Nhân Mã 35%

Hạng 8: Thiên Yết 30%

Hạng 9: Bạch Dương 20%

Hạng 10: Ma Kết 15%

Hạng 11: Song Tử 10%

Hạng 12: Kim Ngưu 5%

Sao nào có duyên với sự giàu có

Bạch Dương: (★★)

Kim Ngưu: (★★★★★★)

Song Tử: (★★★★)

Cự Giải: (★★★)

Sư Tử: (★★★★★)

Xử Nữ: (★★)

Thiên Bình: (★★★★★)

Thiên Yết: (★★★★)

Nhân Mã: (★)

Ma Kết: (★★★★)

Thủy Bình: (★★)

Song Ngư: (★★★★)

Mức độ khó bảo của 12 sao nam

Bạch Dương: ★★★

Kim Ngưu: ★★

Song Tử: ★★★★

Cự Giải: ★★

Sư Tử: ★★★★★

Xử Nữ: ★★★★

Thiên Bình: ★★

Thiên Yết: ★★★

Nhân Mã: ★★★★

Ma Kết: ★★★

Thủy Bình: ★★★★

Song Ngư: ★★

12 chòm sao ai có kỹ năng đàm phán giỏi?

Bạch Dương: ★ ★ ★ ★ (4/5)

Kim Ngưu: ★ ★ (2/5)

Song Tử: ★ ★ ★ ★ ★ (5/5)

Cự Giải: ★ (1/5)

Sư Tử: ★ ★ ★(3/5)

Xử Nữ: ★ ★ ★ ★ (4/5)

Thiên Bình: ★ ★ ★(3/5)

Thiên Yết: ★ ★(2/5)

Nhân Mã: ★ ★ (2/5)

Ma Kết: ★ ★ ★ ★ ★ (5/5)

Thủy Bình: ★ (1/5)

Song Ngư: ★ ★ (2/5)

Đo độ tranh giành của 12 chòm sao

Hạng 1: Nhân Mã 95%

Hạng 2: Ma Kết 90%

Hạng 3: Song Tử 88%

Hạng 4: Bạch Dương 85%

Hạng 5: Cự Giải 80%

Hạng 6: Sư Tử 76%

Hạng 7: Thiên Bình 70%

Hạng 8: Kim Ngưu 60%

Hạng 9: Thiên Yết 55%

Hạng 10: Song Ngư 52%

Hạng 11: Xử Nữ 46%

Hạng 12: Thủy Bình 40%

Sao nào dễ bị tích mỡ nhất nếu không chịu khó vận động

Bạch Dương: ★★★

Kim Ngưu: ★★★★★

Song Tử: ★★

Cự Giải: ★★★★★

Sư Tử: ★★★

Xử Nữ : ★★

Thiên Bình: ★

Thiên Yết: ★★

Nhân Mã: ★★

Ma Kết: ★★★★

Thủy Bình: ★★

Song Ngư: ★★★

Xếp hạng “lòng chiếm hữu” của 12 chòm sao

Hạng 1: Cự Giải (92%)

Hạng 2: Thiên Yết (92%)

Hạng 3: Kim Ngưu (90%)

Hạng 4: Song Ngư (89%)

Hạng 5: Sư Tử (85%)

Hạng 6: Thiên Bình (78%)

Hạng 7: Ma Kết (65%)

Hạng 8: Bạch Dương (45%)

Hạng 9: Xử Nữ (40%)

Hạng 10: Thủy Bình (28%)

Hạng 11: Song Tử (20%)

Hạng 12: Nhân Mã (15%)

Chỉ số kiên quyết theo đuổi tình yêu đơn phương của 12 chòm sao

Bạch Dương: ★

Kim Ngưu: ★★★★

Song Tử: ★

Cự Giải: ★★★★★

Sư Tử: ★★★

Xử Nữ: ★★★★★

Thiên Bình: ★★★★★

Thiên Yết: ★★★

Nhân Mã: ★

Ma Kết: ★★★

Thủy Bình: ★★

Song Ngư : ★★★★

Chỉ số ôn hòa nhã nhặn của 12 chòm sao

Bạch Dương: (★☆☆☆☆)

Kim Ngưu: (★★★★☆)

Song Tử: (★★★☆☆)

Cự Giải: (★★★★★)

Sư Tử: (★★☆☆☆)

Xử Nữ: (★★★☆☆)

Thiên Bình: (★★★★★)

Thiên Yết: (★★☆☆☆)

Nhân Mã: (★★☆☆☆)

Ma Kết: (★★★☆☆)

Thủy Bình: (★★☆☆☆)

Song Ngư: (★★★★☆)

Chỉ số “bằng mặt mà không bằng lòng” của 12 chòm sao

Bạch Dương (★★★)

Kim Ngưu (★★★★★)

Song Tử (★★)

Cự Giải (★★★)

Sư Tử (★)

Xử Nữ (★★★)

Thiên Bình (★★★)

Thiên Yết (★★)

Nhân Mã (★)

Ma Kết (★★★★)

Thủy Bình (★★)

Song Ngư (★★★★)

Sao nào update xu hướng mới nhanh nhất?

Hạng 1: Sư Tử 95%

Hạng 2: Ma Kết 90%

Hạng 3: Nhân Mã 85%

Hạng 4: Song Tử 75%

Hạng 5: Thủy Bình 70%

Hạng 6: Bạch Dương 65%

Hạng 7: Thiên Yết 60%

Hạng 8: Thiên Bình 55%

Hạng 9: Song Ngư 45%

Hạng 10: Xử Nữ 35%

Hạng 11: Cự Giải 30%

Hạng 12: Kim Ngưu 15%

Chỉ số độc lập của 12 chòm sao trong tình yêu

Hạng 1: Bạch Dương 99%

Hạng 2: Nhân Mã 85%

Hạng 3: Ma Kết 81%

Hạng 4: Thiên Yết 76%

Hạng 5: Thủy Bình 68%

Hạng 6: Sư Tử 65%

Hạng 7: Song Tử 60%

Hạng 8: Song Ngư 55%

Hạng 9: Thiên Bình 43%

Hạng 10: Xử Nữ 35%

Hạng 11: Kim Ngưu 30%

Hạng 12: Cự Giải 15%

Sao nam nào luôn cảnh giác cao trong công việc, đối tác

Hạng 1: Kim Ngưu ★★★★★ (5/5) đối tác không phải là bạn bè

Hạng 2: Ma Kết ★★★★☆ (4,5/ 5): đặt lợi ích của mình lên trên hết

Hạng 3: Thiên Bình ★★★★ (4/5): lòng người khó lường nên phải cảnh giác cao độ

Hạng 4: Sư Tử ★★★☆ (3,5/5): nhất quyết không để người phản ta

Hạng 5: Thủy Bình ★★★ (3/5): không nên đơn giản tin tưởng người khác

Sao nào háo sắc mà cứ thích giả như không?

Hạng 1: Kim Ngưu 95 %

Hạng 2: Thiên Yết 90 %

Hạng 3: Bạch Dương 85%

Hạng 4: Cự Giải 80 %

Hạng 5: Thiên Bình 75%

Hạng 6: Nhân Mã 70%

Hạng 7: Xử Nữ 65%

Hạng 8: Ma Kết 60%

Hạng 9: Sư Tử 55%

Hạng 10: Song Ngư 50 %

Hạng 11: Song Tử 45%

Hạng 12: Thủy Bình 40%

Sao nam nào dễ làm cho người ta thầm thương trộm nhớ?

Hạng 1: Song Tử (★★★★★)

Hạng 2: Thiên Yết (★★★★☆)

Hạng 3: Nhân Mã (★★★★)

Hạng 4: Song Ngư (★★★☆)

Hạng 5: Ma Kết (★★★)